ટ્રૅક્ટર્સ સરખાવો

20 એચપી સુધી

મહિન્દ્રા યુવરાજ 215 એનએક્સટી

21 થી 30 એચપી સુધી

મહિન્દ્રા 255 ડીઆઈ પાવર પ્લસ

મહિન્દ્રા 265 ડીઆઈ

મહિન્દ્રા 245 ડીઆઈ ઓર્ચાર્ડ

31 થી 40 એચપી સુધી

મહિન્દ્રા યુવો 265 DI

મહિન્દ્રા યુવો 275 DI

મહિન્દ્રા 265 ડીઆઈ પાવર પ્લસ

મહિન્દ્રા 275 ડીઆઈ ઈકૉ

મહિન્દ્રા 275 ડીઆઈ ટીયુ

મહિન્દ્રા 415 ડીઆઈ

મહિન્દ્રા યુવો 415 DI

41 થી 50 એચપી સુધી

મહિન્દ્રા યુવો 475 ડીઆઈ

મહિન્દ્રા 475 ડીઆઈ

મહિન્દ્રા 575 ડીઆઈ

મહિન્દ્રા યુવો 575 ડીઆઈ

અર્જુન નોવો 605 ડીઆઈ-એમએસ

મહિન્દ્રા 585 ડીઆઈ

મહિન્દ્રા 595 ડીઆઈ

અર્જુન 555 ડીઆઈ

50 એચપી ઉપરાંત

અર્જુન નોવો 605 ડીઆઈ-પીએસ

મહિન્દ્રા 555 ડીઆઈ પાવર પ્લસ

અર્જુન નોવો 605 ડીઆઈ-આઈ-4ડબ્લ્યુડી

અર્જુન નોવો 605 Di I એસી કેબિન સાથે

અર્જુન નોવો 605 ડીઆઈ-આઈ