ટ્રૅક્ટર વીડિયો

વીડિયો ગૅલરી

શક્તિશાળી
એન્જિન

પોતાની શ્રેણીમાં
વજન ઊંચકવાની
સર્વોત્તમ
ક્ષમતા

એડવાન્સ્ડ
હાઇડ્રૉલિક્સ

આધુનિક
કૉન્સ્ટન્ટ
ટ્રાન્સમિશન

This Page is
Only Viewable in
Landscape
Mode