ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ

20 ਐਚਪੀ ਤੱਕ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਯੁਵਰਾਜ 215 ਐਨਐਕਸਟੀ

21 ਤੋ 30 ਐਚਪੀ

ਮਹਿੰਦਰਾ 255 ਡੀਆਈ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ

ਮਹਿੰਦਰਾ 265 ਡੀਆਈ

31 ਤੋ 40 ਐਚਪੀ

ਮਹਿੰਦਰਾ 265 ਡੀਆਈ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ

ਮਹਿੰਦਰਾ 275 ਡੀਆਈ ਈਕੋ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਯੁਵੋ 275 DI

ਮਹਿੰਦਰਾ 275 ਡੀਆਈ ਟੀਯੂ

ਮਹਿੰਦਰਾ 415 ਡੀਆਈ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਯੁਵੋ 415 DI

41 ਤੋ 50 ਐਚਪੀ

ਮਹਿੰਦਰਾ 475 ਡੀਆਈ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਯੁਵੋ 475 DI

ਮਹਿੰਦਰਾ ਯੁਵੋ 575 DI

ਮਹਿੰਦਰਾ 575 ਡੀਆਈ

ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ 605 ਡੀਆਈ-ਐਮਐਸ

ਮਹਿੰਦਰਾ 585 DI

ਮਹਿੰਦਰਾ 595

ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਰਜੁਨ ਅਲਟਰਾ -1 555 DI

50 ਐਚਪੀ ਪਲੱਸ

ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ 605 ਡੀਆਈ -ਪੀਐਸ

ਮਹਿੰਦਰਾ 555 ਡੀਆਈ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ

ਅਰਜੁਨ Novo 605
ਡੀਆਈ -ਇ- 4WD

ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਰਜੁਨ ਅਲਟਰਾ 1 605 Di

ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ 605 Di I ਏ.ਸੀ. ਕੈਬਨ ਨਾਲ

ਅਰਜੁਨ ਨੋਵੋ 605 ਡੀਆਈ